Borsa

 

CURS 2021-2022
 

Normativa

Especialitats obertes a la borsa. Consulta del requisit de master

Nomenaments telemàtics

Adjudicacions de difícil cobertura

Manteniment i baixa de la borsa de treball

Modificació de dades que consten a la borsa de treball

22/04/22 Llista provisional del número de barem segons serveis prestats (còmput en anys, mesos i dies)

Autogestió de la disponibilitat per al curs 2022-2023

Codis de les especialitas i llocs docents

Titulacions requerides per accedir Pedagogia Terapèutica i Orientació Educativa

Personal interí novell: Curs d'iniciació, període de prova inicial i prova d'idoneïtat

Màster de formació del professorat

Perfils professionals

Proposta USTEC·STEs funcionament borsa substitucions

INFORMACIÓ CURSOS ANTERIORS


 

 

NORMATIVA BORSA 2022-2023

Resolució de 21 d’abril de 2022, de la directora general deProfessorat i Personal de Centres Públics, per la quals'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de lesdades de les persones que integren la borsa de treball depersonal interí docent per al curs 2022-2023

 

NORMATIVA BORSA 2021-2022
 

Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022

RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

RESOLUCIÓ EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Resolució de 20 de maig de 2021, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022.

RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.

RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.

DECRET 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

 


 

 

ESPECIALITATS OBERTES A LA BORSA. CONSULTA DEL REQUISIT DE MASTER 

16/02/22 S'ha tancat el termini per inscriure's a la borsa de treball del personal interí docent

Última convocatòria per formar part de la borsa: publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent. Presentació de sol·licituds: del 16 de juliol de 2021 i fins al 15 de febrer de 2022

Graella amb les especialitats obertes a la borsa de tots els serveis territorials

Accés a la consulta d'especialitats convocades i requisit del màster.

Consulta les titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat.

Consulta dels ensenyaments que es poden impartir. Accés a la consulta per titulació.


Darrera convocatòria per inscriure's a la borsa

Presentació de sol·licituds: del 16 de juliol de 2021 al 15 de febrer de 2022

 • Legislació: 
  RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.
  - Mitjançant la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació

Requisits

Documentació per acreditar els requisits

 

Cossos i especialitats convocats

Especialitats obertes a la borsa

Accés a la consulta

La convocatòria roman oberta durant el curs escolar fins el 15 de febrer de 2022.

La llista d'especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats a cadascun dels serveis territorials, es fa pública al web del Departament d'Educació i dels serveis territorials. La llista d'especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds a cadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu d'un dels serveis territorials, el termini s'entén prorrogat al dia hàbil següent.

 

Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud s'ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d'Educació. S'hi ha d'accedir amb un codi d'usuari i contrasenya i emplenar d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació.

Per tal de fer el seguiment del procediment d'accés, les persones candidates han de consultar l'aplicació i comprovar l'estat de la seva sol·licitud. Amb aquesta consulta també s'obté informació sobre la documentació acreditativa dels requisits o mèrits que, si s'escau, estiguin pendents d'acreditació.

Web del Departament

 

 

 

NOMENAMENTS TELEMÀTICS

Consulta de dades de la borsa: Accés a l'aplicació del Departament

Podeu consultar tots els nomenaments en aquest enllaç
 

El darrer dia de nomenaments telemàtics abans de les vacances de Setmana Santa serà el dilluns dia 4 d'abril. Després de Setmana Santa es realitzaran nomenaments telemàtics el dimarts 19 d'abril i el divendres 22 d'abril.
 

18/02/22 Els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de cada setmana. Dimarts es realitzaran nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres.


Funcionament de les adjudicacions de places

Primera vacant o substitució


 

Funcionament de les adjudicacions de places:

Tota la informació sobre el funcionament de l'adjudicació de places es troba a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents.

Heu de:

 1. Consultar els dies d'adjudicació i franja horària de connexió a la web del servei territorial sol·licitat com a preferent.
 1. El dia de l'adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d'ordre i priorització de les especialitats). Enllaç a la pàgina del personal convocat a les adjudicacions
 2. Les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l'han d'acceptar en línia a l'aplicació de l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació i han de desar la credencial (PDF) que aquesta genera. Enllaç a la pàgina d'acceptació/finalització de l'adjudicació
  A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 3. El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre i adjuntar la credencial generada anteriorment.

Si no s'accepta la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació. Llevat que s'al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta un nou número de barem per aquest curs escolar.

A l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions

 

Primera vacant o substitució:

Quan s'obté una vacant o una substitució per primera vegada, s'ha de lliurar la credencial a la direcció del centre educatiu adjudicat el dia de la incorporació al lloc de treball, juntament amb els documents següents:

 1. Còpia del document d'afiliació a la Seguretat Social (número de la Seguretat Social, si no heu treballat abans, o número d'afiliació si heu treballat anteriorment). Aquest codi és de 12 xifres numèriques:
  • Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu el número de la Seguretat Social a la Tresoreria General de la Seguretat Social i presentar el document.
  • Si heu treballat abans, podeu presentar qualsevol document relacionat on consti el número d'afiliació (nòmina, vida laboral, etc.)
 2. Full de dades bancàries.

Paral·lelament, s'ha d'enviar o presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, indicant a l'assumpte que es tracta de documentació per al primer nomenament, la documentació següent:

 1. Còpia del DNI o NIE.
 2. Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents (no es necessari presentar-la en el cas de les persones que han accedit a la borsa en la darrera convocatòria).
 3. Comunicació de dades familiars i personals a efectes de càlcul de la retenció a compte de l'IRPF, document de l'IRPF.
 4. Declaració jurada o promesa de no estar afectat/da pel règim d'incompatibilitats, o bé sol·licitud de compatibilitat juntament amb la documentació justificativa
 5. Declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l'Administració publica.
   

Aquests documents s'han de presentar en el termini màxim de 10 dies naturals.

Aquesta documentació la podeu enviar per registre electrònic o bé presentar-la per registre presencial. En cas d'enviar-la per registre electrònic (petició genèrica), heu d'indicar l'assumpte que és documentació per al primer nomenament, i heu d'enviar també la Declaració responsable d'autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s'han presentat telemàticament per a l'expedient personal. Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.

Per presentar la documentació per registre presencial, heu de sol·licitar cita prèvia (seleccioneu "Educació" i després "Registre Administratiu").

Finalització de la vacant o substitució:

Si la incorporació del titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el proper procés d'adjudicació.

 

Informació extreta de la web del Departament (27/01/22)) <https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/borsa-curs/nomenaments-telematics/>.


A partir de l'1 de setembre de 2021, els nomenaments telemàtics són ordinaris. Els nomenaments telemàtics previstos abans de l’inici del període lectiu són els dies següents:

 • Dimecres, 1 de setembre
 • Divendres, 3 de setembre
 • Dimecres, 8 de setembre

Curs 21-22: Nomenaments de finals d'agost. 

Nomenaments per a l'adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes)

Per adjudicar les vacants pendents d'assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenament telemàtics els dies 26 i 27 d'agost de 2021.

S’estableixen les franges horàries de connexió des del web següents per acceptar la plaça assignada:

26 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores

27 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores

El 19 d’agost, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent | Nomenaments telemàtics | Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la Secció de Personal Docent dels serveis territorials corresponents o del onsorci d’Educació de Barcelona.

Web del Departament

 

 

 

ADJUDICACIONS DE DIFÍCIL COBERTURA

Són per cobrir substitucions/vacants:

- llocs de característiques especials (aules hospitalàries, centres penitenciaris, atenció domiciliaria.....)

- a serveis educatius

- a centres de màxima complexitat (CMC) per llocs no ordinaris.

- com a conseqüència de la no-acceptació o per manca de candidats (en 2 nomenaments telemàtics)

- centres de formació de persones adultes. Calen requisits específics regulats a la base 3.4 de la Resolució EDU/1051/2020, que regula els àmbits dels centres d’adults.


El procediment per als llocs de difícil cobertura es pot resumir en aquests passos:

 • El ST fa públic el lloc que s’ha de cobrir tot indicant l’especialitat, o habilitats específiques, o característiques, o el perfil que es requereix 
 • S’obre un termini de 48 hores perquè les persones interessades facin arribar la seva petició al ST corresponent. Hi poden participar candidats de qualsevol ST.
 • S’adjudica el lloc. En el supòsit de concurrència de més d’un candidat han de tenir prioritat les persones que tenen demanat aquell ST com a preferent, l’especialitat demanada i el número d’ordre més baix.
 • El ST publica el resultat de l’adjudicació tot especificant la plaça donada, i el nom i el número de barem de la persona a qui s’ha assignat el lloc de treball.

 

Webs dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona: 

Baix llobregat: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/baix-llobregat/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Barcelona comarques: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/barcelona-comarques/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Catalunya central: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/catalunya-central/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Girona: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/girona/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Lleida: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/lleida/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Maresme-Vallès oriental: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/maresme-valles-oriental/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Tarragona: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/tarragona/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Terres de l'Ebre: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/terres-ebre/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Vallès occidental: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/valles-occidental/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

Consorci d'Educació de Barcelona: https://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/seleccio_rrhh/dificil_cobertura

 

 

 

MANTENIMENT I BAIXA DE LA BORSA DE TREBALL 

Consulteu la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022 per trobar les condicions de manteniment i baixa de la borsa en les següents situacions:

1.1 Excedència per tenir cura d'un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere

1.2. Maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare biològica (paternitat), risc durant l’embaràs, compactació, malaltia o accident.

1.3. Autogestió de la disponibilitat

1.4. Finalització del nomenament per causes justificades

1.5. Baixa de la borsa de treball i pèrdua del número d'ordre de barem

1.6. Incapacitats temporals

 

 

 

MODIFICACIÓ DE DADES QUE CONSTEN A LA BORSA DE TREBALL

Curs 2022-2023:

Terminis previstos:

Es preveu que durant el curs 2022-2023 s'obrin els següents terminis de modificació de dades:

 • del 12 al 19 de setembre de 2022
 • del 14 al 21 de novembre de 2022
 • del 23 al 30 de gener de 2023
 • del 20 al 27 de març de 2023

Si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.


Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2021-2022, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Del 22 d'abril al 2 de maig de 2022, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa del curs 2022-2023. Aquestes modificacions tindran efectes per als nomenaments que es facin a l'inici del curs 2022-2023.

Durant el curs escolar 2022-2023, les persones que formen part de la borsa de personal interí docent únicament podran demanar prestar serveis a jornada sencera o a mitja jornada

Està previst que la setmana del 19 d’abril es publiqui la resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2022- 2023.

D’acord amb l’esmentada normativa, s’obrirà un termini del 22 d’abril al 2 de maig per tal que es pugui consultar i modificar les dades personals. Durant aquest dies cal que sol·liciteu almenys una de les dos jornades vigents pel proper curs. Aquestes modificacions tindran efectes a partir de l'1 de setembre de 2022.

 


Curs 2021-2022:

Terminis previstos:

Modificació de dades de la borsa:

 • del 13 al 20 de setembre de 2021
 • del 15 al 22 de novembre de 2021
 • del 24 al 31 de gener de 2022 i
 • del 21 al 28 de març de 2022, i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.Durant aquests terminis, les persones que formen part de la borsa i les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta el 16 de juliol, podran modificar les dades que consten a la borsa.

Durant aquests terminis, les persones que formen part de la borsa i les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta el 16 de juliol, podran modificar les dades que consten a la borsa.


Per al curs 2021-2022 no es demana la manifestació de la continuïtat a les persones de les borsa de treball que no han prestat serveis. Però les persones de la borsa de treball que durant el curs actual, 2020-2021, haurien d'haver manifestat la seva conformitat per continuar formant-ne part i no ho han fet, si no ho fan abans del 31 de maig 2021, deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2021-2022.

El número d'ordre de la borsa de treball 2021-2022 és definitiu.

Amb motiu de la covid-19, en cas que necessiteu incorporar nova documentació al vostre expedient, la podeu escanejar i enviar per via telemàtica al servei territorial preferent o al Consorci d'Educació de Barcelona a través del registre electrònic (petició genèrica), sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu d'enviar juntament, la Declaració responsable d'autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s'han presentat telemàticament per a l'expedient personal.
Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.

Borsa definitiva: segona quinzena de juny de 2021
Modificació de dades de la borsa: del 21 al 31 de maig de 2021

Del 21 al 31 de maig de 2021, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa del curs 2021-2022. Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 25 d'agost de 2021 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2021-2022.

 

 

22/04/22 LLISTAT PROVISIONAL DEL NÚMERO DE BAREM SEGONS SERVEIS PRESTATS (CÒMPUT EN ANYS, MESOS I DIES)

 

Número d'ordre de la borsa de treball 2022-2023 definitiu

Durant el mes de maig es publica la llista definitiva, que conté la mateixa informació prevista per a la llista provisional. El càlcul del temps de serveis prestats es fa d'acord amb la informació que consta al registre informàtic en la data que s’efectuï la baremació, durant la segona quinzena del mes de maig de 2022. La consulta individual d'aquestes dades es pot fer per la mateixa via que la consulta dela llista provisional.

Número d'ordre de la borsa de treball 2022-2023 provisional

22/04/22 Publicat el número d'ordre de la borsa de treball 2022-2023 provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà del 22 d'abril al 2 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Accés a l'aplicació

Dades actualitzades a data 22/04/22

Bloc 1. Persones que han treballat:

Número provisional Anys treballats Mesos treballats Dies treballats
1 39 3 7
500 26 0 11
1000 22 3 28
1500 20 0 2
2000 18 9 4
2500 17 10 6
3000 17 0 25
3500 16 4 13
4000 15 9 24
4500 15 4 19
5000 14 11 24
5500 14 7 16
6000 14 2 12
6500 13 9 11
7000 13 4 8
7500 12 11 5
8000 12 5 27
8500 12 0 19
9000 11 7 3
9500 11 1 12
10000 10 7 15
10500 10 0 21
11000 9 6 8
12000 8 3 20
13000 7 6 1
14000 6 11 7
15000 6 6 6
16000 6 0 25
17000 5 9 2
18000 5 4 5
19000 5 0 9
20000 4 10 14
21000 4 8 5
22000 4 5 1
23000 4 1 27
24000 3 11 4
25000 3 8 28
26000 3 5 23
27000 3 2 17
28000 3 0 0
29000 2 10 8
30000 2 7 23
31000 2 4 23
32000 2 1 28
33000 1 11 20
34000 1 10 10
35000 1 8 26
36000 1 7 26
37000 1 6 20
38000 1 5 6
39000 1 3 13
40000 1 1 24
41000 1 0 2
42000 0 10 28
43000 0 9 24
44000 0 8 16
45000 0 7 1
46000 0 5 17
47000 0 4 27
48000 0 3 22
49000 0 2 13
50000 0 1 7
51000 0 0 20
52000 0 0 11
53000 0 0 6
53836 0 0 1

 

Les reclamacions s'han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Petició genèrica. Les sol·licituds s'han d'entrar indicant el següent: a l'assumpte del motiu de la petició, "Reclamació contra el número provisional de barem per al curs 2022-2023"; i com a ens destinatari, Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) o Departament d'Educació de l'àmbit territorial corresponent, sense indicar ni el tema ni el subtema.

També es poden presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l'àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per presentar documents al registre del servei territorial corresponent cal que demaneu cita prèvia, i seleccioneu el tema "Registre administratiu".

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d'ordre inferior a 55.000.

Les persones que van superar la fase d'oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d'ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent que no han prestat serveis, o no han estat nomenades amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d'ordre superior a 60.000.

 

Model de Reclamació del número d'ordre provisional a la borsa de treball de personal docent.

Web del Departament

 

 

AUTOGESTIÓ DE LA DISPONIBILITAT PER AL CURS 2022-2023

Sol·licitud de no disponibilitat
 

Resolució de 21 d’abril de 2022, de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de lesdades de les persones que integren la borsa de treball depersonal interí docent per al curs 2022-2023

 

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2022-2023 ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard el 31 de maig de 2022. Aquesta aplicació romandrà tancada de l’1 de juny a l’1 de juliol i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

Durant el curs, les persones poden sol·licitar la no disponibilitat en qualsevol moment.

Les dates d’inici i final de la no disponibilitat són les que s’indiquin a la sol·licitud i, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l’endemà de la seva tramitació.

La data de finalització de la no disponibilitat no és obligatori informa-la. Però en cas que no s’indiqui, la persona no estarà disponible fins que s’informi una data fi a la sol·licitud.

Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.

Durant el període de no disponibilitat les persones interessades mantenen el número d'ordre de la borsa de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a temps de serveis prestats.
Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no poden obtenir destinació en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals

 

 

 

 

CODIS DE LES ESPECIALITATS I LLOCS DOCENTS

Enllaç als codis de les especialitas i llocs docents

 

 

 

 

TITULACIONS REQUERIDES PER ACCEDIR A PEDAGOGIA TERAPÈUTICA I ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Pel que fa a l“Informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590)a partir del curs 2022-2023”, hem rebut un allau de peticions d’aclariments respecte d’allò que s’hi diu. En aquest sentit, vam demanar aclariments i especificacions a la Mesa Sectorial de Personal Docent i hem restat a l’espera de la seva resposta definitiva per tal d’evitar donar informacions contradictòries o errades. Ara mateix, podem aclarir-vos que:

 • Les persones que ja estan en possessió d’una titulació o estan matriculades en estudis que fins ara permetien exercir les especialitats d’EES i PSI, podran exercir aquestes especialitats sempre i quan s’inscriguin a la borsa abans del 31/10/2023
 • Les persones interines i substitutes que tenen aquestes titulacions i han treballat o estan treballant en l’actualitat en aquestes especialitats, podran continuar-ho fent.
 • Les persones que actualment tenen activades les especialitats, però no les han exercit mai, podran exercir-les en el futur.

 

 Informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590), a partir del curs 2022-2023

 

 

 

CURS D'INICIACIÓ, PERÍODE DE PROVA INICIAL I PROVA D'IDONEÏTAT
 

 • Període de prova inicial del personal interí (quatre primers mesos)
  El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d'exercici efectiu de docència.El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat,  el personal interí o substitut docent i ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre o servei educatiu sigui com a mínim d'un mes.

   
 • Curs d’iniciació del personal interí

RESOLUCIÓ EDU/202/2021, de 28 de gener

Annex 1 Curs d'iniciació a la tasca docent

"1.1. Durant el primer curs en què obtingui un nomenament d'interinatge o substitució per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, el personal docent ha de seguir un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents.
A aquest efecte, s'entén que ha estat nomenat per a tot el curs el personal docent que hagi obtingut un o més nomenaments en el mateix centre, amb efectes entre l'1 de setembre i l'inici del període lectiu i fins al final del curs, i sempre que la dedicació del nomenament o la suma de la dedicació dels diferents nomenaments sigui, com a mínim, de mitja jornada.
Aquest curs consta d'una fase de formació i una fase de tutoria.
Els serveis territorials han de comunicar a les persones afectades l'obligació de realitzar el curs d'iniciació a la tasca docent, un cop hagin estat nomenades."

"1.2 Sense perjudici del que estableix el punt 4.4.4, està exempt de realitzar el curs d'iniciació el personal docent que tingui una experiència docent prèvia en els ensenyaments reglats de nivell no universitari de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars, així com les persones que hagin estat seleccionades en un procés selectiu d'ingrés a la funció pública docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques."
 

24/11/20 Informació sobre l'avaluació interins novells

18/11/20 Comunicat Avaluació interins novells. USTEC-STEs (IAC) vam denunciar la modificació de la normativa. Gràcies a la pressió exercida a la Mesa Sectorial de dimecres 18 de novembre, hem aconseguit que l’administració faci una modificació, i per tant, tornar a l'exempció del curs iniciació interins novells amb dotze mesos o més en ensenyaments reglats en els darrers tres cursos escolars tant a pública, pública fora Catalunya com privada. Els recursos que han rebut els aniran responent, i des de ST es farà arribar noves instruccions als centres educatius.

 

Inscripció al curs de formació específic per a professorat interí novell. Edició 2020-2021: del 30 de novembre a l’11 de desembre. 
Enllaç al web del Departament. 


 

 • Prova d'idoneïtat.
  Les persones que han estat excloses de la borsa de treball del personal interí docent, com a conseqüència d'un expedient contradictori no disciplinari que conclou la manca evident de capacitat per a la docència, o per no haver superat el període de prova inicial, i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de la seva exclusió, han de superar una prova d'idoneïtat prèvia a l'inici del període de tutoria.

 

Enllaç a la normativa

Més informació

Enllaç al web del Departament

 

 

 

 

PROPOSTA D'USTEC·STEs DEL FUNCIONAMENT BORSA SUBSTITUCIONS

Accés al document

 

 

MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Enllaç a la informació sobre la formació pedagògica per formar part de la borsa

 

 

 

PERFILS PROFESSIONALS

Enllaç a la informació sobre els perfils professionals

 

 

 

Número de visites avui: 49