Gestions i tràmits

 

Atur

Substituir un càrrec dona dret a cobrar un complement 

Conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19

Situació d'espera de resultats de les proves PCR

Permís per naixement de la mare biològica i del progenitor diferent a la mare biològica

Sol·licitud de permís de lactància

Reduccions de jornada

Excedències

Llicències

Gestions i tràmits a l'ATRI

Tràmits telemàtics

Sol·licitud de cita prèvia als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona

Sol·licitud de certificat de serveis prestats

Sol·licitud de reconeixement de serveis prestats en altres administracions públiques

Compatibilitat per a activitats públiques i/o privades

Sol·licitud (model genèric)

 


SUBSTITUIR UN CÀRREC DONA DRET A COBRAR UN COMPLEMENT 

A partir del 3r mes que estàs exercint les funcions d'un càrrec ja sigui perquè substitueixes el/la titular que té assignat el càrrec o per si n'estàs exercint les funcions per organització interna del centre TENS DRET al cobrament del complement corresponent.

Segons el càrrec i el complement tens de referència una normativa o una altra:

 • Substituir una TUTORIA

Article 13.2 de la Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer,

"A partir de l’1 de setembre de 2005, els substituts als que s’assigni la tutoria del grup d’alumnes durant el període de la substitució, percebran el complement corresponent de 51,03 euros/mes, quan la substitució sigui igual o superior a tres mesos."

Els docents que tinguin assignada la tutoria del grup d’alumnes durant el període de la substitució igual o superior a 3 mesos, perceben el complement corresponent, amb efectes retroactius (des del primer dia de la substitució corresponent). Cal reclamar-lo i adjuntar certificat corresponent de la direcció del centre.

Document per demanar el cobrament de tutoria: Model de sol·licitud

 • Substitució temporal d'òrgans unipersonals de coordinació (Caps de Departament, coordinació de cicle, etapa, equips docents..., coordinació de riscos...)

Article 36 del DECRET 102/2010, de 3 d'agost:

"A partir de l'inici del tercer mes de baixa o d'absència temporal de la persona titular d'un òrgan unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent que en tingui assignades transitòriament les seves funcions té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular de l'òrgan."
 

 • Substitució temporal de persones membres de l'equip directiu (Direcció, cap d'estudis i secretari i òrgans unipersonals de govern addicionals)

Gràcies al recurs d'USTEC·STEs:

L’article 36 del Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius deia:

Substitució temporal de persones membres de l'equip directiu
A partir de l'inici del tercer mes de baixa o d'absència temporal de la persona titular d'un òrgan unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent designat o designada per exercir transitòriament les funcions de l'òrgan té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular. 

La Sentència 577/2012, que va estimar parcialment el recurs d’USTEC·STEs contra aquest decret, estableix clarament en el fonament de dret 5è que les persones que assumeixin càrrecs de l’equip directiu amb un nomenament han de cobrar des del primer dia el complement retributiu:

Cal estimar, en canvi, el recurs en allò que es refereix a l’article 36. En efecte, l’esmentat precepte disposa que el funcionari docent designat transitòriament per assumir les funcions dels òrgans de direcció vacants per baixa o absència temporal només assumeix els drets i obligacions de la personal titular a partir del tercer mes. No hi ha dubte que l’article admet que el nomenament en substitució es faci a partir del primer dia de baixa, com és natural doncs si el càrrec existeix és perquè hi ha una necessitat objectiva, necessitat que no pot quedar desatesa durat dos mesos. Resulta absurd doncs que el substituït no disposi dels drets i deures inherents al càrrec des del mateix moment del nomenament del nomenament, doncs aquest sistema de drets i deures és consubstancial al càrrec en qüestió.

L’actora planteja específicament la qüestió retributiva. Certament, en el cas que els funcionaris siguin destinats a un lloc de treball diferent al que els és propi, bé per comissió de serveis bé per encàrrec de funcions, tenen en general el dret a percebre les retribucions complementàries corresponents al lloc de treball de destinació (articles 101.3 i 105.3 del Decret 123/97 que aprova el Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya). En aquest mateix sentit, la regulació general lliga les retribucions complementàries al lloc de treball i no a la personal del funcionari –articles 22.3 i 24 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat per Llei 7/2007, de forma que inicialment cal estar al lloc efectivament ocupat. En definitiva, per meritar el dret a les retribucions del lloc de destinació cal estar a la realitat dels fets, això és, a l’efectiu desplegament de les funcions corresponents a un lloc de treball diferent al propi, sense que sigui imprescindible el nomenament formalitzat (TSJC, sentència núm. 1297/2005 de 15 de desembre).

La sentència anul·la l’article 36 del Decret 102/2010 respecte al cobrament de les funcions a partir del tercer mes, cosa que implica que s’han de cobrar des del primer dia.

Per tant, gràcies al recurs d’USTEC·STEs, la substitució temporal de les persones que fan les funcions de l'equip directiu es cobren des del primer dia.

Des d'USTEC-STEs (IAC) us recomenem que feu una sol·licitud (encara que la direcció digui que ja us ho tramiten ells) per poder tenir constància escrita quedant-vos una còpia de la sol·licitud entrada per registre.

A la sol·licitud heu d'adjuntar un certificat de direcció conforme esteu realitzant aquestes funcions i des de quin dia.

Els afiliats podeu entrar a l'espai d'afiliació i baixar-vos la sol·licitud correponent al tipus de càrrec que demaneu.

Sol·licitud genèrica


 

CONCILIACIÓ PER TENIR A CÀRREC UN/A MENOR DE 12 ANYS QUE HA DE FER AÏLLAMENT, TOT I NO HAVER ESTAT CONTAGIAT PER LA COVID-19

Què cal fer en cas de tenir menors afectats per la Covid-19

Sol·licitud de permís

Se sol·licita a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació que cal adjuntar:

 • Comunicat del centre educatiu o llar d’infants on està escolaritzat el fill/a.

 • Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d’un fill/a menor amb qui es conviu (menor de 12 anys, que ha de fer aïllament tot i no haver esta contagiat per la covid-19)

 

SITUACIÓ D'ESPERA DE RESULTATS DE LES PROVES PCR

Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR del COVID-19 -  3 supòsits 

Se sol·licita a la direcció del Centre

 

EXCEDÈNCIES

En aquest enllaç trobareu tota la informació: normativa, lloc de lliurament de la sol·licitud, durada, requisits, retribucions i observacions

Cal fer el tràmit des del portal ATRI  (Expedient / Sol·licituds a Recursos Humans / Les meves sol·licituds)

Per fer aquest tràmit cal que us descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d'enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa.

Els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació. 
 

Sol·licitud d’excedència voluntària d’ATRI per al personal docent. Full de dades complementàries

Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos, llicències i excedències
 

 

LLICÈNCIES

En aquest enllaç trobareu tota la informació: normativa, lloc de lliurament de la sol·licitud, durada, requisits, retribucions i observacions

Es poden tramitar per evalisa o petició genèrica

A partir de l' 11 de novembre de 2020 per tramitar els permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre de forma presencial heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat. Cal seleccionar: Educació / Tràmits del personal docent / Permisos i llicències i fer la selecció de l'oficina. 

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.?


Sol·licitud de llicència

Declaració jurada o promesa per sol·licitar permisos, llicències i excedències

Informació extreta de Portal de centre ( Skip Navigation LinksInici / Persones / Sol·licituds i tràmits / Llicències) <https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Solicituds-tramits/llicencies-docents/Pagines/default.aspx>

 

GESTIONS I TRÀMITS A L'ATRI

     atri

   Nota: Si no teniu codi d'ATRI el podeu demanar a la direcció del centre.

La renovació de la contrasenya GICAR cal fer-la cada sis mesos al Portal d'autogestió de contrasenyes

Els directors/es i els secretaris/es dels centres poden regenerar les contrasenyes GICAR del seu professorat a través del seu ATRI personal. S'haurà d'esperar 24 hores per fer efectiva la contrasenya

Manual del Portal d’autogestió de contrasenyes de GICAR
 

Gestions més freqüents a ATRI:

 1. Consulta de la nòmina actual: Retribucions / Consultes / Nòmina actual.             
 2. Modificar la situació personal d'un mateix (habitatge, fills, etc.): Retribucions / Canvi de dades personals a efectes IRPF / Dades personals de l'empleat 
 3. Establir un mínim de % d'IRPF a retindre (recomanat 17-18% a sencera... 10-11% a mitja): Retribucions / Alta de sol·licituds / Canvi de percentatge IRPF.
  Tingueu present, però, que "el canvi de percentatge sol·licitat només es tindrà en compte en aquells períodes del càlcul de la retenció en els quals el percentatge de retenció resultant del còmput efectuat pel sistema sigui inferior al sol·licitat per l'empleat".
 4. Canvi de dades bancàries : Retribucions / Alta de sol·licituds / Canvi de dades bancàries.
 5. Consultar l'evolució mes a mes de retenció d'IRPF: Retribucions / Consultes / Evolució del percentatge..
 6. Descarregar el "Certificat de retencions i ingressos": Retribucions / Consultes / Certificat de retencions i ingressos.
   

Tramitació per ATRI

El personal docent pot tramitar a través del portal ATRI les següents sol·licituds:

 • Situacions administratives (excedències per a la conciliació, per incompatibilitat, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu)
 • Jubilacions (ordinària per edat i voluntària)
 • Perllongaments en el servei actiu
 • Reconeixements de serveis prestats
 • Triennis
 • Estadis
 • Mesures per a la reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d'especial gravetat
 • Sol·licituds de certificats (Annex I, serveis prestats i llocs ocupats i de funcions)

De moment només es pot fer la presentació de la sol·licitud, però es treballa perquè tota la tramitació sigui electrònica.

 

Com es fa la tramitació per ATRI

Per crear una sol·licitud cal accedir a l’opció d'ATRI:

Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.

1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud

2. Heu de triar el Destinatari, "Gestors del propi departament", és l'opció que surt per defecte.

3. Heu d'annexar: 

 • El formulari de sol·licitud degudament emplenat que correspongui al tràmit que voleu fer (excedència, jubilació, etc.)
 • Els documents acreditatius que s’indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.
   

Informació extreta de Portal de centre (Skip Navigation LinksInici / Persones / Sol·licituds i tràmits / Com es fa la tramitació per ATRI) <https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Solicituds-tramits/tramitacio-atri/Pagines/default.aspx>

Actualitzada el 21 de febrer de 2020

 

TRÀMITS TELEMÀTICS

Permet fer l'enviament de documentació com per exemple, certificats de formació i titulacions perquè quedi acreditada al portal d'ATRI, així com, la tramitació dels permisos i llicències. 


Petició genèrica

La petició genèrica permet que qualsevol persona presenti una sol·licitud, escrit o petició sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica. Aquestes peticions han d'anar adreçades a departaments, organismes autònoms, entitats públiques i ens de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El formulari de la petició genèrica pot anar acompanyat d'un màxim de dos documents (en format pdf) relacionats amb la situació que s'exposa. El pes total del formulari amb els seus arxius adjunts no pot ser superior a 5MB. 

Presentar la petició genèrica:  Enllaç al web del Departament 

 

El procediment de gestió d'una petició genèrica és el següent:

Pas 1. Es registra automàticament al S@rcat
El Registre central administratiu envia, a l'usuari del S@rcat de la unitat corresponent, un missatge electrònic d'avís en què s'indica que s'ha rebut una entrada de 'petició genèrica'.

Pas 2. La unitat prepara la resposta i l'envia al ciutadà mitjançant el servei eNotum
La resposta ha d'estar en format pdf i ha d'estar signat electrònicament, o bé, ha de ser una còpia autèntica. En cas de dubte sobre el funcionament de l'eNotum, cal que la unitat es posi en contacte amb el Servei d'Organització.

Important: Si es detecta que és una sol·licitud d'accés a la informació pública (transparència), cal tramitar-la d'acord amb la Instrucció 1/2015, de la Secretaria General.

Pas 3. El ciutadà rep un avís al correu electrònic o telèfon mòbil i accedeix a la resposta
La resposta és una notificació electrònica que el ciutadà rep mitjançant la 'meva carpeta' de la Seu electrònica.  
 

Informació extreta de Portal de centre ( Inici/Recursosi eines / Administració electrònica / Peticions del ciutadà) <https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Administracio-electronica/Peticions-ciutada/Pagines/default.aspx#!#h20>

 

Tràmits per evalisa

Skip Navigation LinksL'eValisa és l'eina que permet la tramesa de documents entre persones d'unitats i organismes de l’Administració de la Generalitat a través de mitjans electrònics, que incorpora de manera automàtica el registre corporatiu de la Generalitat. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir el temps i el paper en aquest tipus de trameses, sense perdre la garantia d’enviament i recepció, la seguretat i la integritat de la tramesa.

L’eValisa no substitueix el correu electrònic, ni tampoc la gestió interna de cada unitat, prèvia a les trameses definitives. L’eValisa s’ha d’utilitzar en tots els casos en què es consideri que el correu electrònic no ofereix les garanties suficients. És el cas de les trameses que requereixen ser registrades o que requereixen obtenir un justificant de lectura i que quedi traça de la tramesa.

La valisa electrònica (eValisa) és una solució tecnològica que permet enviar i registrar la tramesa de documents entre persones d’unitats i organismes de l’Administració de la Generalitat a través de mitjans electrònics.

No substitueix el correu electrònic, únicament s’ha d’usar quan sigui necessari el registre de la tramesa. Per tant, és important remarcar que l'eValisa:

 • no és un correu electrònic, per tant, no es pot contestar directament, atès que per respondre cal crear una nova eValisa;
 • no és una aplicació de gestió, per tant, no contempla els processos interns de creació i validació del comunicat previ a l'enviament.

Accés a la valisa electrònica: es pot fer pel Portal de centre i pel Portal de l'empleat públic ATRI

Manual eVALISA. Com crear una valisa electrònica?

Informació extreta de Portal de centre (Recursos i eines / Administració electrònica / Valisa electrònica)  <https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Administracio-electronica/Valisa-electronica/Pagines/default.aspx>

 

 

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA ALS SERVEIS TERRITORIALS O AL CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

En el cas que hagiu de fer algun tràmit presencial heu de sol·licitar cita prèvia al vostre servei territorial al web de tràmits de la Generalitat i seleccionar el tema Educació / Tràmits del personal docent  


En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

 

 

 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PRESTATS EN ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Cal fer el tràmit des de l'ATRI  (Expedient / Sol·licituds a Recursos Humans / Alta de sol·licitud / Reconeixement de serveis prestats en altres administracions)

Sol·licitud de reconeixement de serveis prestats en altres administracions públiques

 

 

 

 

Número de visites avui: 97