FP


DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1357/2022, de 5 de maig, per la qual s'estableix la relació màxima de professorat/alumnat en els cicles formatius de grau bàsic.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1356/2022, de 3 de maig, per la qual s'actualitza el Programa d'innovació "Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d'FP Skills” i es deixa sense efectes la Resolució ENS/2481/2016, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Programa d'innovació "Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d'FP Skills”.

BOE: Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convocan plazas para cursos de formación del profesorado que imparte enseñanzas de Formación Profesional.
RESUM DE MESA DE NEGOCIACIÓ DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 5 D’ABRIL DE 2022-04-05
Mesa sobre PTFP i estabilització del professorat interí.

Aprovada la Llei de L'Ordenació i Integració de la Formació Professional al Senat
Mesa Sectorial de Negociació del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Portal de centre - Estades a l'estranger per a professorat d'FP o PFI (curs 2021-2022). Termini de sol·licituds: del 16 al 29 de març de 2022.
Defensem el nostre horari laboral - Defensem els nostres drets

Professorat tècnic d'FP: Tretze mesos des de l'aprovació de la LOMLOE i tot continua igual

Resolució per la qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments de règim especial per al curs acadèmic 2021-2022, en relació amb la Formació en Centres de Treball, entesa com la formació pràctica al’empresa per a tots els ensenyaments per als quals està prevista,amb les denominacions i modalitats corresponents

DOGC: EDICTE de 26 de gener de 2022, pel qual se sotmet a informació pública un projecte d’ordre en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/121/2022, de 26 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2022-2023.
DOGC:RESOLUCIÓ EDU/146/2022, de 26 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2022.

L’institut Obert de Catalunya: Una gran eina, però no així

DOGC: CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EDU/186/2021, de 23 de setembre, de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s'estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial (DOGC núm. 8515, de 4.10.2021).

BOE: Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta deformación profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el empleo.

BOE: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para la realización de cursos tutorizados en línea para la formación permanente del profesorado de niveles no universitarios y del curso sobre el desarrollo de la función directiva, año 2022.
BOE: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para la realización de cursos Aula del Futuro para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles distintos al universitario. Año 2022

Comunicat d'USTEC·STES (IAC) Formació Professional
Mesa tècnica d'FP de 20 de desembre de 2021

DOGC: ORDRE EDU/239/2021, de 21 de desembre, per la qual s'actualitzen, s'estableixen i se suprimeixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional i es modifica l'Ordre EDU/622/2010, de 8 de novembre, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3779/2021, de 21 de desembre, de modificació de l'apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3726/2021, de 15 de desembre, dels criteris de permanència en els ensenyaments artístics superiors conduents al títol de màster en ensenyaments artístics i als títols superiors de màster propis en els centres de titularitat de la Generalitat i del sector públic de la Generalitat.

Formació professional reglada: Una mala planificació no és un bon camí. L'opinió del professorat és molt important (II)

Portal de centre - Estades a l'estranger per a alumnes d'FP (2021-2022). Termini per a la presentació de sol·licituds fins al 16 de desembre

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3583/2021, de 25 de novembre, per la qual es modifica l'annex de la Resolució EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.

Pràctiques de formació professional i certificat covid. La Resolució SLT/3512/2021, estableix que només es demanarà certificat covid a les persones usuàries dels sectors afectats, que són la restauració, els equipaments esportius i els centres residencials de gent gran i persones amb discapacitat.
En aquest sentit, els treballadors i, per tant, també l'estudiantat en pràctiques que està subjecte a la mateixa normativa, n'estan exempts.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3403/2021, d'11 de novembre, d'establiment del procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, a empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per a l'any 2022
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3402/2021, d'11 de novembre, del règim de les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran i de convocatòria de proves per al any 2022.

DOGC: ORDRE EDU/213/2021, de 12 de novembre, per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny, i s'obre convocatòria pública per a la concessió dels premis corresponents al curs 2020-2021.

DOGC: DECRET 382/2021, de 9 de novembre, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Luminotècnia per a les Arts Escèniques, i se n'estableix el currículum.

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/3197/2021, de 20 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució PRE/1674/2020, de 9 de juliol, per la qual s’obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2020-2021 en centres que depenen del Departament d’Educació.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3198/2021, de 21 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/68/2021, de 14 de gener, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per als anys 2020 i 2021 i se n'estableixen les bases.

DOGC: EDICTE de 21 d’octubre de 2021, pel qual se sotmet a informació pública un Projecte d’ordre en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3105/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'organitzen, amb caràcter experimental, en els ensenyaments de formació professional inicial de la modalitat d'educació no presencial, les proves finals en altres espais diferents dels previstos amb caràcter general, per al curs acadèmic 2021-2022.

DOGC: ORDRE EDU/193/2021, de 13 d'octubre, per la qual s'organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d'educació no presencial.

BOE: Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas en el marco del componente 20 "Plan estratégico de impulso a la Formación Profesional", del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ejercicio presupuestario 2021.

Equiparació salarial de tot el professorat de formació professional, ja!

DOGC: ORDRE EDU/186/2021, de 23 de setembre, de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s'estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2847/2021, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/2561/2021, de 2 d’agost, per la qual es convoquen les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats corresponents al curs 2021-2022.

USTEC·STEs (IAC) Full informatiu núm. 423: Comunicat d'inici de curs - FP 
Un nou curs acadèmic que ho canviarà tot
Una nova FP que no tornarà a ser el que era

- DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2828/2021, de 17 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/775/2021, de 17 de març, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica FP dual, i es convoca concurs públic per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial, per ser inclosos al Programa, a partir del curs 2021-2022.
- DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2863/2021, de 22 de setembre, per la qual es determinen el calendari i les condicions d’assignació de places del procés extraordinari d’admissió a l’Institut Obert de Catalunya, per al curs 2021-2022, als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional.

Una mala planificació del Departament, més pressió al professorat i als centres que imparteixen formació professional

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2183/2021, de 8 de juliol, per la qual s'estableix el programa de formació professionalitzadora per al curs 2021-2022.
Compareixença d'USTEC·STEs (IAC) davant del Congrés de Diputats sobre l'Avantprojecte de Llei de l'Ordenació i de la Integració de la Formació Professional

Informació important opositors/es cicles
Tauler de l'aspirant - Avís: El sorteig per a la tria de la unitat didàctica a exposar (activitats d'ensenyament-aprenentatge en el cas de programacions de cicles formatius LOE) és de tres extretes a l'atzar de les desenvolupades a la pròpia programació. És obligatori que com a mínim n'hi hagi sis de desenvolupades a la programació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1868/2021, de 10 de juny, per la qual es dona publicitat al Conveni entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Generalitat de Catalunya, i l'entitat pública empresarial Red.es, per a l'execució del programa “Educa en Digital”, mitjançant accions per donar suport a la Transformació digital del sistema educatiu (codi 2020/2/0003).

Exigim mantenir el propòsit igualador de l’FP

En defensa de la Formació Professional Inicial de Catalunya: Evitem el desmantellament de l’FP i reforcem-la com a instrument de transformació i equitat social

En defensa de la Formació Professional Inicial de Catalunya: Formació Professional Inicial específica, manteniment dels continguts i reconeixement econòmic de les pràctiques. No som proveïdors de mà d’obra barata.
ASSEMBLEES ON LINE de docents de formació professional: Extinció del cos de PTFP. Efectes de la reforma curricular.

Comunicat urgent d'USTEC-STES (IAC): Demanem l’accés immediat del professorat PTFP al cos de professors de secundària
Número de visites avui: -