Normativa


DOGC: EDICTE d’11 de maig de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica en tràmit al Departament d’Educació.
 

Actualitzat el primer apartat del DOIGC (documents per a l'organització i la gestió dels centres​) Personal docent, en què s'estableix l'horari de mestres i professorat per iniciar les activitats d'organització del curs 2022-2023, un cop acabades les activitats de tancament del curs 2021-2022.​

DOGC: ORDRE EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica l'Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

DOGC: RESOLUCIÓ SLT/1489/2022, de 18 de maig, per la qual s'adapten les mesures del Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1429/2022, de 9 de maig, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1468/2022, de 17 de maig, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2022-2023.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1453/2022, de 12 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1452/2022, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

DOGC: ORDRE EMT/107/2022, de 12 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d'ensenyament públic dins l'àmbit territorial de Catalunya.

BOE: Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación yCooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la ConferenciaSectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de lacompetencia digital docente.

Instruccions per a l'avaluació de l'ESO i el batxillerat

DOGC: EDICTE de 5 de maig de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la quals’estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes en tràmit al Departamentd’Educació.
DOGC: EDICTE de 25 d’abril de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1357/2022, de 5 de maig, per la qual s'estableix la relació màxima de professorat/alumnat en els cicles formatius de grau bàsic.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1356/2022, de 3 de maig, per la qual s'actualitza el Programa d'innovació "Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d'FP Skills” i es deixa sense efectes la Resolució ENS/2481/2016, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Programa d'innovació "Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les Olimpíades d'FP Skills”.

L'últim dia per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària amb efectes de 31 d'agost és el 10 de juny.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1337/2022, de 5 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d'efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents.

BOE: Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convocan plazas para cursos de formación del profesorado que imparte enseñanzas de Formación Profesional.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1214/2022, de 27 d'abril, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres d'educació especial sostinguts amb fons públics interessats a esdevenir proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).

BOE: Decreto-ley 3/2022, de 29 de marzo, de acceso a datos de los entes locales y del Departamento de Educación para la aplicación de medidas destinadas a la detección y distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1201/2022, de 26 d'abril, per la qual es modifica l'Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d'Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020).

Portal jurídic de Catalunya: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

​​​Publicats els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles per al curs 2022-2023

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1144/2022, de 21 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2021-2022.
Resolució de 21 d’abril de 2022, de la directora general deProfessorat i Personal de Centres Públics, per la quals'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de lesdades de les persones que integren la borsa de treball depersonal interí docent per al curs 2022-2023

BOE: Extracto de la Resolución de 4 de abril de 2022 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas de profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria,China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2022-2023

BOE: Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1053/2022, de 12 d'abril, per la qual es modifica l'annex 9 de la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ SLT/1064/2022, de 14 d'abril, per la qual s'adapten les mesures del Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia en relació amb l'ús de la mascareta.
BOE: Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero

BOE: Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenacióny las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

BOE: Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

BOE: Extracto de la Resolución de 1 de abril de 2022, de la Secretaría deEstado de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas apromover agrupaciones de centros educativos para la realización ypuesta en práctica de proyectos comunes que favorezcan la educacióninclusiva y la innovación educativa. Convocatoria 2022.

BOE: Corrección de errores del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el quese establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la EducaciónSecundaria Obligatoria

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/997/2022, de 6 d'abril, per la qual s'autoritza la signatura de determinats convenis de col·laboració en els directors o directores dels centres educatius dependents del Departament d'Educació que imparteixen ensenyaments artístics superiors.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1038/2022, de 8 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/961/2022, de 30 de març, per la qual es resol la convocatòria de centres educatius seleccionats per formar part del Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres a partir del curs 2022-2023.DOGC: ORDRE EDU/61/2022, de 6 d'abril, de les juntes de directores i directors dels centres educatius públics.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1000/2022, de 6 d'abril, per la qual es modifica la Resolució EDU/644/2022, de 2 de març, per la qual es regula el desplegament del Programa de cooperació territorial per a l'orientació, l'avenç i l'enriquiment educatiu PROA+ del MEFP a Catalunya durant el curs 2021-2022 i s'estableix la vinculació amb el Pla de millora d'oportunitats educatives PMOE.
DOGC: ORDRE EDU/61/2022, de 6 d'abril, de les juntes de directores i directors dels centres educatius públics.

BOE: Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual s'adjudica la subvenció de recursos compensatoris per als centres educatius en el marc del Pla d'acompanyament de l'alumnat en la transició de l'educació secundària als ensenyaments postobligatoris en el curs 2021-2022 (ref. BDNS 616898).

BOE: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación SecundariaObligatoria.

DOGC: DECRET 59/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Educació.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/856/2022, de 25 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

DOGC: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/3285/2021, de 3 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d'abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques (DOGC núm. 8538, de 8.11.2021, versió en català).
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 2 de març de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.

DOGC: ORDRE EDU/50/2022, de 23 de març, per la qual es creen preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu/tècnica esportiva.

DOGC: Resolució EDU/776/2022, de 17 de març, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/753/2022, de 16 de març, per la qual es convoca concurs per seleccionar centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2022-2023, en el Programa d'innovació Projecte de qualitat i millora contínua del Departament d'Educació.
Número de visites avui: 10